Luciana Parlati Spinelli

          

1943

Il vivere quotidiano è, per tutti sempre più difficile, ma, soprattutto per le persone anziane, che assistono impotenti all'assottigliarsi lento e continuo del loro assegno vitalizio, lo è ancor di più. <<E ccunti supra cunti hamu di fhari e lli centesimi n’avimu ‘i ripassari>>, lamenta la poetessa con un coinvolgimento che forse non è solo di natura emotiva.

  Che fare allora:<<Ppi ttuttu chistu averamu ‘i ciangiri;/‘mbeci ni resta ssulu di ridiri,/e, ss’è ppossibili, puru ‘ncumpagnia,/ca tuttu si risorvi in allegria>>.

  La Parlati Spinelli, dunque, non si propone  di tramandare alle future generazioni  la lingua degli  antenati,  la quale già dagli anni Cinquanta in poi, a Nicastro, come altrove, è andata scomparendo, e pertanto non deve destare meraviglia il suo dialetto non propriamente ortodosso. Il suo è un dialetto in cui si trovano mischiati termini della lingua ufficiale con quelli propriamente dialettali, in una contaminazione  tendente all'imitazione della parlata popolaresca, quale ancora si registrava, ai tempi della sua giovinezza, sulla bocca delle pacchjane nicastresi.(A.Caruso)

 

 

 

 

Home

 

Biografia

 

Opere

 

Critica

 

Poesie

 

 

 

 

Bibliografia

 

Fotogallery

 

Nicastro Storia

 

Dove siamo

 

Link


Poesie

 

A pinsioni

 

A pinsioni, amici mia, cchi cosa bella!

a ttutti appara cumu ‘na livella

e ssupra ‘a carta d'‘u statu civili

un cc’è cchjù scrittu: magistratu,

ngigniari, miadicu e abbucatu,

operaiu, scarparu o ‘mpiegatu,

ma chilla parola ”dimocratica”

ch' è ppi ttutti ‘a stessa:”Pinsiunatu”.

Accussì ‘a nasca si cci ha bbasciatu

a cchini si sintìa llu miagghju d'‘u criatu;

'a boria ha sbapuratu

a cchini si sintia ttantu potenti

e, ssutta sutta, valìa ppocu o quasi nenti.

Simu tutti pensionati, e ccumu si dice mo’

                                                    [ “omologati”.

Πάντα ρέι (tutto scorre) ‘u sapimu:

l’aria chi rispiramu, l’acqua chi vivimu.

Magistratu Speciali Piacere!

Generali Tuttovali  Onorato, onoratissimo!.

Sunu Stati!!

E mmo’?  mo’ sunu cumu a bbua, dô pensionati.

 

***********************

A mostra

 

Bella è ‘stà mostra

d'‘i fhotu antichi d'‘a città!

Quanti ricordi ‘ncori ed emozioni

haju sintutu, allu vidiri llà

a casa mia ‘i ‘na vota e llu barcuni

di ‘nduvi, guagghjunella iu m’ affacciava

e llu suli e lla vita salutava.

Cche speranze e cche cori” puru iu sintia,

patruna di ‘stu mundu iu mi cridia.

E ppua…pua ! tuttu ha ccangiatu,

di chilla casa m’haju alluntanatu

ma mai, mai ccu llu cori e ccu lla menti.

Chillu è llu postu miu ideali

e ssempri ccu llu pinsiaru cci haju turnatu

e llu ricordu sua m’ha ‘lluminatu.

Iu piansu ca puru tutti vua

ch'‘a mostra visitata l’aviti ‘nsiami a mmia,

nu sobbalzu allu cori aviti avutu

a bbidiri ‘sta città nostra, cumu ha crisciutu;

pari ‘nnu film di chilli ‘mbiancu e nneru

a osservari tutti i fhotu, chi daveru

d'‘a Nicastru antica, di Sambiasi e Ssanta Femia

ni parranu, ni svelanu segreti;

canusciri ni fhanu l’antenati,

i chjazzi, i gghjasi, i palazzi, i strati.

Alli radici nostri ni fhanu riturnari,

chi illustri avimu, si vulimu ‘ncuminciari

tutt' i randi d' ‘u passatu a nnumerari:

Chistu ni resta,’st’orgogliu chi sintimu,

ed è ggià tantu, puru ca ‘un llu sapimu.

U passatu ha passatu, ‘u' ll’archiviamu!

Anzi fhorza d’ illu pigghjamu

e ‘stu prisenti ccu ccuraggiu l’affruntamu.

*************

Illa bussa…

 

Alla porta di ognunu va a bbussari

e nnissunu di nua ‘a pô ccacciari,

anzi! l’hamu ‘i fhari trasiri sorridenti,

ccu  ll’animu serenu ed accugghjenti,

pronti a ppassari d' ‘a parti 'i llà,

cà ‘u distinu nuastru è cchistu ccà.


*********

 

A tridicina.

Ohi ! Cumu è bbellu, ogn' annu di matina

i primi ‘i giugnu fhari ‘a tridicina

e jjiri a ppedi a prigari a Ssant’Antoni,

u prutitturi nuastru, povaru e squazuni.

E ll’aria ‘ntuarnu è ffrisca e pprofumata,

ti sianti leggia dintra e assicurata

ca ‘u santu sta aspittandu puru a ttia,

na binidizioni ti duna e accussi’ sia.

*******************

 

U crucifhissu no

 

U crucifhissu no,’un s’ha ddi tuccari’

n’ha ssempri accumpagnatu allu ‘ncignari

d' ‘a vita nostra e a dillu hamu prigatu

sicuri ca s’averamu sbagghjatu

ppi ancuna vota n’avera ppirdunatu.

Chista è lla randi nostra fhedi antica,

ca ‘a spiranza ‘u' nni manca, anzi è nn’amica

chi, puru dintr' ‘u scuru cchjù ttotali,

ccu llu cori mungjutu di sbinturi e mmali,

n’abbasta mu ‘u guardamu, llà ‘mpindutu

allu muru d' ‘a casa, alla schola, allu spitali,

dintr' i casermi, all’uffici o ‘ntribunali,

e llu cori ni s’allarga, già risullivati.

Mo’ tiampu ha bbinutu ca ‘ndu vonu cacciari;

troppu randi è llu signali chi illu vò ddari:

di fratellanza, d’amuri e ttolleranza.

Ppi cchistu illu ha bbinutu ‘nterra, ppi mmuriri,

ed uaminu cumu a nnua s’ha ffattu ppi ssuffriri,

e sta vicinu a ttutti i sbinturati,

nissunu abbanduna, sani e mmalati

e ‘un si scorda mmancu d' i nimici.

L’avimu ‘i pirdunari “, illu ni dici.

Eppuru mo’cc’è ancunu chi si senti ‘mpastidiri

e llu sangu cci rivulli a llu sulu vidiri.

'U' nni servi, cacciamulu, alli mundizzi jittamulu!

Può creare disagio alla scuola, ai nostri bambini,

                                          [poverini, poverini!

La corona di spine, la croce, il sangue, i chiodi,

tutto il dolore del mondo li può atterrire”

Ma…”mi faccia il piacere!” putera Ttotò rispundiri.

A cosa però è sseria, è gravi veramenti;

cc’è 'nn’atra fhorma di barbaria, chi sottilmenti

cerca alli radici nostri ‘i ni minari

e lli tradizioni antichi ‘i scardinari.

****************

 

Per Sarah

 

Ohi Sarah, fhigghjicella,

ancora nninna, ancora guagghjunella,

ma cumu pô ‘sta mamma tua sumpurtari

stu randi duluri, e ancora guardari

u suli , ‘a matina spuntari,

e lli stilli  ‘ncialu, 'a sira, ad una ad una cuntari?

Nu macignu ni blocca llu cori,

e ttuttu s’annebbia e ddintra ni mori.

E lla luci chi cchjù tu ‘un bidivi dintr' ‘u garagi

s’ è astutata ppi nnua e 'u' nn’avimu paci.

Tu juri spizzatu,

mentr' eri appena sbocciatu

sorrisu di giuvani vita alla vita

all’amuri pinsavi, a ttia ch’eri zita,

e mmai e ppua mai t’ averi ‘mmaginatu

u distinu cchi tt’avia risirbatu.

E ttutti, tutti t ‘hanu aspittatu.

Eri sparita ! ‘Nduv’ eri ammucciata?

Chini t’avia arrubbata?

E ‘nnu populu interu ppi ttia ha prigatu.

E mmo’ sî lla’, di juri janchi cuviruta,

tu gigghju 'mmaculatu si’ rristata

e d' i lacrimi ‘i tutti sî bbagnata

cumu Maria Goretti martirizzata.

Ma nua sempri ti vulimu arricurdari

quandu cuntenta tu jivi a bballari

ccu lli cumpagnialli assiami, o a mmangiari

na pizza, o alla scola a studiari.

Ohi cara! Cara duci amata Sarinella, tennarella,

tu sî ssempri ppi nua viva e gguagghjunella.

 

*********************

‘Sti quattru versi

 

Sti quattru versi vuagghju didicari

a cchini cumu a mmia ha ddi circari

ogni juarnu di matina a ssira

un sulu cumu fhari a ss’arranciari,

a ffari caprioli ppi ccampari

ccu ‘nnu bilanciu chi si pô scacari

di mo’ a mmo’, ma puru ha ddi pinsari

a ccumu chista vita alliggiriri,

datu ca l’età cc’è, e nni pô bbiniri,

senza mu cci pinsamu, alla ‘ntrasata,

chillu ch ‘un bulimu mai sintiri.

Alla fhini d' ‘u misi ‘a misata,

u sapimu, ccu ll’euru, n’è stata sminzata.

E ccunti supra cunti hamu di fhari

e lli centesimi n’avimu ‘i ripassari.

A pinziunella chi putia abbastari

si sicca sempri ‘i cchjù, c’hamu ‘i pagari

sti tassi, supratassi e ccambiali

chi n' i tiramu ‘nsina chi campamu.

Ppi ttuttu chistu averamu ‘i ciangiri;

mbeci ni resta ssulu di ridiri,

e, ss’è ppossibili, puru ‘ncumpagnia,

cà tuttu si risorvi in allegria


*********************

 

A poltrona (ovvero ‘u putiri)

 

Ancora ‘nculacchjatu ti ‘ndi stai e 'un ti muavi

E nnemmeno tu fha’ fhinta ca cci pruavi?

Tantu ti tira ‘sta poltrona e tt’attira

ca cci riasti  ‘ncullatu di matina a ssira

e ss' ancunu si vulera abbicinari,

cà cci veni llu spinnu ‘i ti scasari,

pussa via! –

stu tronu o scannu, o cumu ‘u vua chjamari,

'u' llu mualli, nò, cà cci vua papariari.

Ma ‘stu sistema quantu pô ddurari

chi chini s’assetta 'un si vò cchjù izari?

Certu ‘u putiri è pputiri, 'un cc’è cchi ddiri,

u putiri è mmiagghju d' ‘u fhuttiri.

E nnua ccu  ‘st' elezioni chi fhacimu

unu ‘u cacciamu e ‘nn’atru ‘ndi mintimu.

Pinsamu ca cangiamu, ma sbagghjamu,

allu puntu ‘i partenza nua turnamu.


********************

 

A vita pô ccontinuari

 

E ccumu si pô ccontinuari a ccampari,

si ‘nu figghju ti mori e ‘un pô cchjù tturnari

n’atra vota alla casa a tt’abbrazzari,

a  tti cuntari strumbelli e ffattarialli

d' ‘a vita sua e ddi tutt'‘i giuvanialli?

Quandu tu sianti allu telegiornali

chillu ‘ncidenti, supr' 'a Diciottu Statali,

u cori ti si fherma e ppianzi cumu tandu allu spitali

a cchillu tua accurriri, chjina di spiranza,

allu fhriddu ‘nchjatrat' ‘i chilla stanza.

Eppuru, dinanzi a ttantu straziu e allu duluri

chi dintr' ‘u pìattu sintivi a ttutti l’uri

nemmenu ‘nu mumentu ha’ tracheggiatu.

Chillu chi fhigghjuta ‘mbita ti dicia t’ha’ ricurdatu

e dd' illu, tuttu chillu chi putivi dari, ha’ datu

e nnenti, nenti t’ha’ risparmiatu.

Accussì ‘na part' ‘i chillu figghju campa ancora;

dintr' ‘u cori ‘i ‘n’atru - sai - c'‘u cori vatti

e ll’uacchji sua vidinu ‘a luci fhora.

Stù sacrificiu ha bbalutu allora:

chini malatu era ed ha aspittatu

stu donu ha ricivutu e lla vita

 ancora ha trionfatu.


********************

 

'U vecchjariallu ‘nnammuratu

 

L’atru juarnu haju jutu allu mercatu,

nu vecchjariallu di ‘sti muntagni haju ‘ncuntratu;

ccu ‘nnu carrellu illu girava, e ‘ntuarnu guardava

ppi scègghjari ‘u miagghju ca putia

–   alla casa ‘na badanti rumena illu avia –

e ccosi guliusi e dduci purtari cci vulia

–   accussì dicia –     cà si l’ammiritava.

Era ‘nnu vecchjariallu vasciulillu,

ccu ‘nnu giubbottu vistutu e ‘nnu cappiallu,

ccu scarpun' ‘i muntagnaru zuppicava,

ma ccu ‘nnu paliciallu s’aiutava.

Sulu ‘nu denti dintr' ‘a vucca avia

ma parrari sapia e ppuru cci sintia,

e  ll’uacchji cilestrini e rrizzi illu avia.

Ccu rrandi attenzioni iu ‘u guardai

e a dillu rivota cci dumandai:

<<  ‘Scusati si vi paru ‘mpertinenti.

Quant’anni aviti?>>. E dillu gentilmenti:

<<Signò, tiagnu vinticinqu’anni, e 'un si vidi?>>

ed allu banconista chi ridia: << Tu ridi? Ridi!

un ti fhari gabbu ’i mia!

sugnu buanu d'‘u tuttu, miegghju ‘i tia>>.

Ed iu allura, pinsai: Ebbiva i sentimenti!

E bravu allu nonninu ‘nnammuratu!

A bbadanti si l’avia d''u tuttu conquistatu.

 

 ********************

 

A gatta ‘i suarma.

 

Na cosa hajiu vistu di strabiliari:

−‘a gatta ‘i suarma sa ppuru vasari.

Stu fhattu perciò vi vuagghju cuntari:

Micia ppi ssuarma è ccumu ’na fhigghja

na fhigghja 'mbiziata, d' 'a casa patruna,

unn’ è nn’animali,

ma ‘na vera pirzuna

gelosa d'‘i strani, sta ssempri alla rasa

di chini cridi essari ‘a mamma,

ed è priputenti, furbastra, ‘mpicciuna;

chjagnucula e mmiagola si retta ‘un cci duna.

Arrizza llu pilu , pronta sempri a sgargiari

si ccu lli boni ‘u' lla sanu pigghjari.

E ssuarma, anziana si cc’è affizziunata

e Mmicia’u sa e ssi fha coccolari,

e a mmodu sua cci sa ppuru parrari.

A patruna accussì ‘unn’è mmai sula sula,

ccu dilla cci joca, cci ridi, cci ciangi,

cci dici: “eh! mò , eh …dammillu 'nu vasillu!”

E dilla senti, capisci e…cci proji ‘u mussillu.

Nu miraculu è propriu d’amuri.

Certi vot' i nimali miagghju su' d' i pirzuni


I mali pagaturi

 

Si vò sapiri chini su’ lli mali pagaturi

unn’è pinsari a cchilli chi sunu povarazzi,

ma a cchini si cridi ‘nu veru signuri.

U povarazzu s’ha dd’arranciari

ppi ssi putiri vistiri, ppi  pputiri mangiari,

e… ssi vò jjiri puru allu mari,

d'‘a spiaggia libbira s’ha dd’accuntintari.

Chilli, chi si cridinu grandi signuri,

alla sacca ‘un mintinu manu ppi ppagari.

È ‘nna cosa volgari, a dilli sordi mai cci ha' circari,

puru ca ti ‘ndi divinu, è abbuzzari

e… ssi parri assai t'‘a fhanu pagari.

Tu… tu, t’è sintiri anzi onoratu

ca ‘nduvi a ttia hanu vinutu, mangiatu

                              [e… tt’hanu fricatu,

e ca su’ veri signori t’hanu mustratu.


**********************

 

Cumu ‘na droga

 

Cumu ‘na droga è llu putiri

è ‘nna sirena chi ti fha sturdiri,

si ‘nu grammu ‘ndi pruavi ppi ‘nna vota

sî ffricatu ppi sempri e 'un cc’è cchjù rricota.

U putiri ti pigghja, ti ammalia, ti spezza,

ti ridduci a mmappina, divianti ‘na pezza.

Dispostu sî a ttuttu pp''u' llu pirdiri,

a ffari cosi chi t’averi ‘i pintiri;

pensaci buanu prima ‘i t’imprascari,

statti alla larga, 'un ti cci affidari.

***********************


L’uacchju

 

Cchid’ è ll’uacchju? – dici Ffilici –

L’ uacchju è tterribili, ti smalidici.

Chillu chi tiani, si t’hanu adocchjatu,

nquattru e qquattr’uattu ti veni siccatu.

Si sî ccuntiantu d'‘a fhamigghjella

picchì dintracc’è armonia,

statti a bbidìri, scatta lla gelusia;

si sî ‘nnu sportivu, sî ssanu, sî fforti,

quandu tu stai cchjù bbuanu, cci pensa lla sorti.

Cadi malatu, sî  ‘ndibulisciutu

ccu ll’uacchji circhjati , sî ‘ntra ‘a capu sdunatu.

Cch' è fhari allura ppi tti guardari?

Ciàngiti sempri, ‘un ti gloriari

i chillu chi tiani, t’è sempri lagnari-


******************


Cum' è ddifficili


Cum' è ddifficili jiri sempri avanti!

Duluri ed amarizzi cci ‘nd’è ttanti,

e qquandu  'ntr' ’a vicchjizza ripusari

nu pocu tu vuleri, e rrijatari,

t’adduni ca ‘un cc’è cchjù ttiampu.

Te è fhirmari!


*************

 

'Stù suli russu.

 

'Stù suli russu chi cala dintr’o mari

quant’emozioni ’ncori mi sa ddari!

E’ lla fhin' ‘i n’atra jurnata, a mmia mi pari

ca tanti cosi mi vulera ssussurrari.

U suli cala, cadi dintr'‘u mari,

ma 'u matinu risorgi e a ttutti appari

cumu sempri lucenti, ca ccu amuri

ni porta lla vita e llu caluri.

E ‘stu viaggiu è eternu, ’un mori mmai,

ma nua quandu di l’atra parti ni ‘ndi jamu

un turnamu cchjù arriatu, ‘un turnamu!

***********************

 

Campu e 'un campu.

 

Campu e 'un campu, sta pioggia chi vatti

mi vatt' intr’u cori, e 'un tiagnu scampu.

Cchi ffari? Aspittari ‘sta scura signora

chi di luntanu stà ppi bbiniri,

o è ccà bbicinu e ‘un mi vò ddiri

u juarnu e ll’ura, 'i quandu partiri?

Ma iu già da tiampu pronta mi tiagnu,

nu pocu – è bberu – mi spagnu,

ma fhorza mi dugnu

e sserena l’aspiattu, l’aspiattu.

******************

Tutti ‘i mammi ham' ‘i ciangiri

 

Tutti ‘i mammi ham' ‘i ciangiri

ppi ‘stu fhigghju sbinturatu

di Pasquali e ddi Ninnuzza

ca nua puru avimu amatu.

Era brunu, biallu e rridenti:

chisà cchi ssuanni avia dintr' 'u cori e ddintra ‘a

                                                                     [‘menti!

E cchillu juarnu: ”O mmà –dissi– ca vaju e ttuarnu,

statti tranquilla, ’un t’allarmari!

Nu signori m’ ha oji chjamatu

e ‘nna bella fhatiga m’haju addubbatu.

Tuarnu stasira, statti spricurata;

fhammi truvari ‘na bella tavulata

e ppara ‘na tuvagghja rigamata,

ca i grispelli mi vuagghju mangiari

ppi ffesteggiari ‘sti fhest' 'i Natali.

E ppua…illu ha nnisciutu,

a machina fhotografica appriassu s’ha ppurtatu;

ha nnisciutu e ‘un s’ha rricuatu, ’un s’ha rricuatu.

Nduv’ ha  jjutu?! ‘Nduv’ha jjutu

chillu fhigghiu biallu e ggintili?!

Cchì cci ha ssuccessu?! Mi l’aviti ‘i diri.

A notti scura, senza luci e stilli

si l’ha ‘nghjuttutu e dillu s’ha spagnatu

cà ‘a mamma sua aspittava,

e 'unn'ha tturnatu.

Povaru patri, povera mamma!

I chillu juarnu  'unn' hanu cchjù ccampatu,

e ll’hanu circatu, circatu,

e ppi ttant’anni l’hanu puru aspittatu.

Ma illu era llà cumu Cristu ammazzatu,

i vrazza ‘ncruci,’ dintra ‘na fhossa jittatu.

Illu era llà cumu Cristu ammazzatu,

di ‘nu juda vindutu ed accattatu.

Cchì straziu dintr' 'u cori hamu pruvatu,

sintiandu “l’urlo nero” ‘i Ninnarella

ca arriatu alla varetta paria lla ‘nDulurata!

Tuttu ‘u paisi, tutta ‘a bona genti

ciangi ccu bbua ‘stù giuvani biallu e vvalenti,

nu figghju d’oru, amurusu, nu suli splendenti.

Ed io un giorno verrò, pure io verrò

a piangere sulla tua pietra, figlio,

il fiore dei tuoi gentili anni caduto,

e ti ricorderò, e, per onorarti, ti porterò

in dono questi miei versi


*********************

 

Caru corsu miu

 

Ohi, caru corsu miu, cumu t’ ha’ cunsatu!

Ha’ raggiuni ‘i ciangiri, sî ddipriziatu.

A genti ‘un si ricria cchjù a ppassiari

ppi cchilla strata antica e llastricata

ma prifhirisci jiri alli centri commerciali.

Llà, sè, cc’è ‘nna vera fhera, no però paisana,

cc’è ‘nnu burdellu ‘i genti, all’americana:

na muriana 'i guagghjuni spiritati

supr' i vrazza e allu cuallu tatuati,

cazuni sciancati e ccalati, capilli arrizzati,

a sgranucchiari hamburger e ppatatini,

a mmangiari gelati e a bbìviri lattini;

ma puru genti randi cc’è ccu ffigghji ‘ncarrozzella,

e ttutti pensanu ca llà ‘a vita è bbella.

Cumu ham' ‘i fhari mo’ a rrimidiari,

a genti d' ‘u paisi  a rripurtari

alli vecchji abitudini ‘i ‘na vota?

Pinsamuci amici, tutti quanti.

Un pirdimu 'u passatu, cci su’ ttanti

ricordi, passioni e ssentimenti,

l’avimu di jungiri allu prisenti.


*********************

 

Povera Italia

 

Povera Italia di vrigogni chjina,

di latri, ruffiani, puttaniari sî rriggina,

e ssi ti vuati ‘ngiru ppi gguardari

a nord , a sud e allu centru d' ‘u stivali

fhurfanti truavi e ggenti ‘i malaffari.

E nnua? povari fhissa a cci cridiri daveru

                                                         [a cci cridiri

ca ‘stu paisi nuastru era ccivili.

Era ‘nna vota culla ‘i civiltà

e mmo’? mo’ ni ‘nd’averamu tutti jiri

a truvari altrovi giustizia e llibertà.

Ma! chillu chi ni fhrica è cchill’amuri

chi ppi ‘sta terra ancora avimu ‘ncori

e cchi ni teni ‘ncatinati ccà.


********************


A sistemazione

 

Fhigghji, niputi, amici, parianti,

i pulitici nuastri hanu sistimatu a ttutta ‘a genti

chi a dilli ‘nteressava, e all’atri nenti.

E cchini ‘un teni ‘nu fhorti caci ‘nculu,

mindicu va ggirandu e rresta ssulu.

Nu strozzariallu ‘i pani cci ha dd’abbastari

a dillu e alla fhamigghjiella sua di sfamari,

mentr' i capizzuni su’ ssempri a bbanchistiari.

E mmangia tu, ca mangiu puru iu,

e ‘mporchja tu, ca ‘mpuarchju puru iu.

Ma quantu pô ddurari ‘st’abbuffata.

Ndi simu stuffi. Cci vò ‘nna sana paliata..

 

**********************

I bamboccioni


C’eranu ‘na vota i fhigghji, “ i guagghjuni”,

arriatu i gunnelli d'‘a mamma stavianu,

a mmanu a mmanu criscianu e ggiuvani si        

                                                 [fhacianu.

A fhatiga circavanu, d'‘a casa s’alluntanavanu,

l’ura ‘un bidianu mu si ‘nsuravanu,

ca ‘na bella quatrara s’avianu truvatu

e ccu dilla ‘u fhuturu avianu progettatu.

Tanti fhamigghji accussì s’hanu fhurmatu,

fhamigghji serii ca s’hanu abbasatu

supr' ‘a fhatiga, ‘u sacrifhiciu e ll’unistà.

Allu tiampu di mo’  tutt' ha ccangiatu. 

I bamboccioni s’hanu ormai ‘mparatu

ca megghju è ppi dilli dintr' ‘a casa staviri,

d' i genitori mu si fhanu mantiniri.

Accussì, a scroccu, senza nenti pagari,

ccu lla scusa ca fhatiga ‘un cci nd’è

o ca ‘u' lla ponu truvari,

mangianu, vivinu, ‘a paghétta ricivinu

e ‘un s’addunanu ca ‘u tiempu ha ppassatu

e bbamboccioni eterni hanu ristatu.

Ed iu mi dumandu: Pô crisciari accussì ‘a società

si ‘ngiru tanti sunu ‘i quaqquaraquà?


********************


U mistiari d' ‘a mamma

 

U mistiari d' ‘a mamma 'un pô mmai fhurniri,

e cchistu ognunu ‘i nua l’ha ddi sapiri.

Ncigna ‘u mumentu stessu chi t’ha ffattu,

ti guarda dintra l’uacchji, e ggià ‘nu pattu

d’amuri eternu nasci tra di vua

chi tutta ‘a vita dura e ppuru pua.

Illa ti stà ssempri vicina a tti vigghjari,

attenta stà si vua mangiari, si rispiri, si sta’ mali.

Un si ‘ndi ‘mporta si tu sî rrandi divintatu,

ppi dilla sempri nninnu sî rristatu.

E  tti vulera ancora coccolari

e tti vulera fforti fhorti abbrazzari

puru ca puru tu  ha’ janchiatu.

Su’ bell' i mammi – dici ‘na canzuna –d'‘u mundu,

tutti i mammi, ca ccu amuri

i fhigghji hanu crisciutu e nno' senza duluri.


***************************

‘Sti nonni!

 

Ah ‘sti nonni, sti nonni,

quantu valinu ‘sti nonni!,

Sempri pronti su’ a ppartiri,

vanu e vveninu, e rrìdiri

hanu sempri, ppi alliggiari

chista vita , cà campari

fhacili 'unn'è a cchi luntanu

si ‘ndi stà, e ppi cchistu fhanu

cumu l’angili, chi vanu

supr' ‘a terra e aiutu danu

alli randi e ppuru alli nninni,

niputialli, tennarialli,

e ccuntianti illi l’aspettanu.

- Nonna ,vieni, che ci porti

dolci, chicche, giochi e amore -

E la nonna prende il treno,

c’ è la pioggia c’è la neve, nessun freno

la trattiene;  llà illa ha ddi jiri, ’un cc’è cchi ffari,

puru ca si senti mali.

Quanti cosi stà pinzandu, viaggiandu, viaggiandu.

Quantu tiampu ha ggià passatu!

Sta ‘mbicchjandu, sta‘mbichjandu,

'unn'è cchjù ccumu ‘na vota,

ogni ttantu si ‘nd’ adduna,

ma cci abbasta’na carizza, sulu una

ppi ssi sentari guagghjuna.

Giuliana ed Isabella, Luciana ed Inissella

nonni sunu e ognuna cara e bbella.

Jamu ancora, jamu, viaggiamu,

cumu l’angili purtamu

tantu cori e ttant’ amuri a ‘sti guagghjuni.


****************************


'A mala lingua

 

A mala lingua parra ssempri assai

e ddi chjatari ‘u prossimu ‘un finisci mmai.

Chilla notizia chi ppi ccasu senti,

o bbona o mala è ‘ndifferenti,

a mmacchja d’uagghju  ‘a cerca di spandiri

e a qquanti cchjù pô cci l’ha ddi diri,

allargata, straguisata, ripurtata,

di mala fhedi ‘ntuarnu rigamata.

E cchistu è llu piaciri sua cchjù rrandi,

mu ‘stù vilenu, cumu pô ssi spandi.

A cchini è ‘mpicciuni e mmala lingua:

<<chimu ti pozza 'a lingua siccari,

chimu 'i ‘n’uacchju tu pozza ‘ncicari,

chimu ‘i ‘n’aricchja tu pozza ‘nsurdari,

chimu ‘i ‘na gamba tu pozza acciuncari.>>

Tu, gruassu baullu ‘ngombranti,

cirbiallu vacanti, 'i serratura stipatu!

U sa’ cchi tti dicu?

Ccu ‘sta parrasia, n’ha’ propriu stuffatu

 

***********************

 

Ppi ffesteggiari

 

Ppi ffesteggiari st’ annu 'u Natali,

na casa scicca m’ haju vulutu addubbari,

e ssupra ‘na scalilla m’ haiu arrampicatu

e ‘nna palla lucenti di ‘mpindiri a‘nnu chjuavu  

                                                      [haju circatu,

ma,a ‘nna vota, senza mu mi ‘nd’haju addunatu,

a scalilla ‘i lignu s’ ha sgracanatu

e alla limbersa m’haju arruzzulatu,

e allu culu, a ‘nnu vrazzu e alla capu

na botta tali haju pigghjatu

tantu ca ’nterra malamenti stindicchjata m’ haju

                                                                               [truvatu,

tutta duluri e ccu llu cuallu ‘nsanguinatu.

Cchì ffari? Era ssula sulilla e haju pinsatu:

"Vidi cchì t’ ha successu; ‘un t’ allarmari,

azati ‘mpiadi ppi tt’assicurari ca pò caminari"

Accussì haju fhattu, né m’ haju spagnatu.

U sangu chi niscia m’haju asciucatu,

u cori ‘nu pocu mi vattia, ma haju prigatu

e  a  S. Antoni miu haju ringraziatu

ca ccu lla fhorza sua m’ha illu sarvatu.

Supr'‘u divanu m’ haju pua curcatu

ed haju aspittatu e m’haju rianimatu.

Ohi, cumu è bberu ca ‘i ‘nu mumentu all’atru tuttu

                                                          [pô ffiniri

e ssenza mu t’aspiatti pô muriri

macari quandu piansi ‘i ti sintiri

nu pocu cchjù ccuntiantu ,e llu vô diri.

Ppi cchistu hamu sempri di campari

ccu rrispettu d' ‘a vita ch'avimu d’apprizzari.

*************************

 

Presidenti o generali

 

Vonu tutti divintari

presidenti o generali,

tutti ccu llu stessu gradu,

ca sinnò di menu vali

chin' è ssulu capitanu.

E’ ‘nna sindromi chi‘ mpazza,

chi giria di chjazza ‘nchjazza.

Accittari si pô ancora

fhari sulu ‘u dirigenti,

u massimu, però, sinnò nenti,

ma, attenzioni!

a dirizioni 'unn’è ssulu 'n’opinioni.

Chi dirigi ed orchistria

ha ddi tiniri a mmenti ‘a melodia.

E ssi jamu ‘i chistu passu,

tutti quanti a ccumandari,

pô bbiniri ‘nu scuncassu.

Chini resta a travagghiari?


*******************

 

A suina.

 

Simu tutti terrorizzati

ca, si ppi ccasu cadimu malati

e lla suina ni pô bbiniri,

piriculu cc’è ca putimu muriri.

Ma cchid’è 'sta suina, vua dumandati:

è ‘nna ‘mpluenza… chi  raccumandati

un ‘nd’ha ppimmu i pô rrisparmiari;

a rrischiu simu tutt' ‘i na pigghjari.

Ma certi reguli s’han’ osservari

e  'unn'è ssulu allu telegiornali

ca nua sapimu  cch’ 'avim' ‘i fhari

Topu Gigiu  cci pensa a nn’allustrari

quindici reguli ppi nni sarvari.

Sta ‘mpluenza è antipatica, siccanti, ma

                                             [dimocratica;

accussì ni cridimu! ma, a cci pinsari... :

fhussi ca fhussi puru chistu n’affari ?

********************

 

Tiagnu ‘nu mali

 

Tiagnu ‘nu mali dintr’ 'u cori,

n’ amarizza randi e ‘nnu duluri

ca mi siantu intra rusicari,

ca mi siantu cumu ‘ncatturari

cumu si ‘un putera cchjù pparrari;

siantu cumu ‘na spina chi m’affriggi

chi chjanu chjanu a mmia mi crucifiggi,

chi ‘u' mmi fha cchjù rridìri

né cchjù mmi fha sapiri

quant’è bbella ‘i sta vita 'u caluri,

quantu è bbuanu ccu nnua nostru Signuri.

Mi siantu cumu una ch’è spagnata.

Mi guardu ‘i tuttu, sempri cchjù ppruvata

di tanti azioni chi mi fhanu mali.

Ma ‘nu modu ppi ddaveru haju ‘i truvari

mu ‘nu pocu mi siantu sullivari.

Sulu scriviandu fhorzi puazzu aviri

nu pocu di ristoru ppi viviri.

Dô scaravuacchji signu ccu lla pinna

supr' a ‘nnu fhogghju ‘i carta a mmi sburiari

e, ssi ‘u spinnu mi veni ‘i ‘ncuminciari,

puru sta vota mi puazzu sarvari.

 

*************************

 

U marciappiadi d' ‘u Scolasticu

 

E ggià su’ quattru voti ca m’haju attruppicatu

allu marciappiadi d'‘u Scolasticu

chi pocu tiampu arriatu – dicinu – hanu cunzatu.

Mentri caminava – e nnò di prescia –

mi s’ha sbutatu a ‘nna vota ‘u pedi a ddestra,

picchì a ‘nnu lastruni haju ‘nciampatu

d' ‘u lastricatu ruttu e spissulatu.

Chjuvutu  fhorti avia e ‘nnu dilluviu

s’era scarricatu juarni prima, precedentementi,

e oltr' a mmia chisà quant’atra genti

ppi ppocu 'un ha jjutu allu spitali,

o fhorzi… cci ha jjutu veramenti

ppi ssi fhari cunsari 

ancun’uassu ruttu o sgavagghjatu;

sacciu puru di unu cadutu fhacci ‘nterra e

                                                              [smammussatu.

Ppi ttantu tiampu ricoveratu è statu

e allu settu nasali l’hannu puru operatu.

Ciartu s' ancun’ uassu puru iu m ’avera

                                                            [di fratturari

o fhacci ‘nterra m’avera di straguisari

u cumuni a ggiudiziu avera di chjamari

e ll’abbucatu assai fhacera guadagnare.

Un fussi miagghju a ‘stu puntu mìntiri

nu cartelloni a bbista ppi abbirtiri

di stari attenti ca si pô ccadiri?

<<‘U marciappiadi è rruttu e ‘un si pô rriparari.

A cci caminari (insomma) si curri piriculu

                                                 mortali>>

************************


L’ura di mangiari ‘i ‘na vota


L’ura di mangiari era ‘nna vota sacra!

A cchilla tavula bella e apparicchjata

ccu ‘nna tuvagghja di fiandra rigamata

s’assittavanu tutti i familiari

e, ccuntianti, si mintianu a mmangiari,

no pprima però ca ‘u capu da ‘a casa ‘ncignava

doppu ca ‘na brevi preghiera recitava.

A cchilla tavula 'un sulu  si mangiava,

si stava assiami e ogunu pua parrava

e ppuru ‘i fhatti sua cuntava, e nun sulu…

… ‘mmianzu allu parramiantu si chjicchjariava,

ccu rrispettu però, senza scustumatizza

e llu cori era chjin' ‘i cuntintizza.

Alli tiamp' 'i mo’ tuttu ha ccangiatu.

Minzijuarnu a nnu pìazzu ha ssunatu

e nissunu alla casa ha tturnatu.

U pranzu ‘i ‘na vota è ccunsumatu

ccu ‘nnu paninu, a vvolo, ‘mprescia ‘mprescia,

e  cchini a ‘nna tavula s’assetta

senza diri nemmeno ‘na parola,

doppu c'‘u mangiari s’ha ccullatu

(e ‘ntramenti ha ppuru telefonatu)

mancu cinqua minuti cci ha mintutu

                                [e ggià s’ha izatu

cà  ha ddi scappari, ha ddi scappari ‘nfretta,

cà chissà chi affari urgenti a dillu l’aspetta.

Cum' era bbiallu ‘na vota mangiari

pasta e ssuraca e ‘nsiami bicchjiriari!

Mo cc’è llu fast-food; cchi cazzata!

Citu ham' ‘i stari e ccampari alla jurnata.

**************************

 

Sulu ‘a parola

 

E nnua, povari Cristi, cchi ‘ndi putimu spirari

di tutti ‘sti mangiuni, latri, arruffianati

ccu boss massoni e ppuru magistrati

ca s’han'‘i vrigugnari ‘a toga ‘i si mintiri

e dd' ‘u criatu tuttu averan' ‘i spariri?

Cchi ‘ndi putimu spirari di ‘sta genti lorda

chi  a spisi nostri mangia e ss’ha abbuffatu

e dd'‘u populu ormai alla fhami

un si ‘nd’è mmai ‘ncarricatu?

Sulu ‘a parola ni resta fforti ppi gridari

e cchista puru  na ‘a vuleranu cacciari,

ma fhin' a qquandu jatu avimu ‘ngola

fhor' illa nesci e, llibera, l’ariu l’ariu gira e vvola.


*************************


U spostariallu

 

Ed hanu truvatu ‘nu buanu spostariallu,

ppi cchini cum' a nnua è ‘nnu povariallu,

ncullatu alla TV a ssi guardari

chini s' ‘a fhissia a spassiari

o chini canta, abballa o dinaria

e vva ‘nculu a ttutti vua e ppuru a mmia.

Propriu è ‘nnu spustariallu a strambiari

u ciarbiallu di tanti chi scurdari

si vonu sentimenti e ideali,

divintando accussì veri jugali.

A fhatiga manca, si fha ssintiri ‘a panza,

cc’è  ssulu ‘sta TV senza sustanza.

Ppi ognunu ‘i nua è ‘nn'attentatu,

l’Italia è ddivintata ‘nu mercatu

un sulu ‘i chini si senti dispiratu,

ma ‘i chini si vindi, sciaguratu,

a cchini di cchjù ancora ‘u pô ppagari

e ll’anima e lla menti pô accattari.

Puricinella sempri' ‘i casa ‘nduvi a nnua è statu,

maschera di ‘nu populu affamatu

ch'‘u lunariu circava ddi sbarcari

ma ‘na certa dignità sapia mmustrari.

Puricinella ‘i mo’ ciangi e ssuspira

e cciangi ancora di matina a ssira

ppicchì ppi dillu ‘un cci ‘nd’è cchjù attenzioni.

Gruassi piazzi d'‘u Statu divintati sunu  mascaruni,

cà ‘i pagliacci ridìri cchjù ‘un fannu,

e ‘nn’Italia ‘mburdillata a nnua ni dannu.


******************************


'A cartella pazza

 

Giuanni è sbinutu! , è jjutu allu spitali!

<< È cc’ ha ssuccessu?>>

<<’Na multa, ‘na multa fhatali!>>

cci dissi lla mugghjeri a cchill’amicu

chi s’impurmava d'‘u caru cumpari.

<< Alla casa maritumma è tturnatu

e lla raccomandata cci haju datu.

Na multa cci avianu contistata

chi però illu ‘u' ll’avia mmai pagata,

pirciò di cinquanta euri ch’era ssignata

ad una di dôciantucinquanta e cchjù era passata.

Cci dissi 'i si jiri a 'mpurmari,

datu ca ‘a cifra era troppu esagerata,

si putìa ancuna cosa spiragnari.

L’accumpagnai all’ufficiu d' ‘i multati,

a cartella pigghjaru e cci ‘a cunsignaru.>>

– ‘Un su’ dôciantucinquanta euri ch’ aviti ‘i pagari,

ma risurta ca vintimila e cchjù ‘nd’aviti ‘i sbursari.–

A ‘sta notizia Giuanni sbariau,

a fhacci si fhici ttutta gialla,

nterra cadìu e ssi rumpìu ‘nna spalla.

Mo’ è allu spitali ricoveratu,

tramurtitu e ttuttu ammaccatu.

<<C’è statu ‘nu sbagghju! Si ’ndanu addunatu!>>.

A cartella pazza, gonfiata e sbagghjata

ppi  ppocu ‘unn’ha ffattu ‘na bella frittata.

Nu cittadinu onestu e probu

un si l’aspittava ‘sta randi trunata!

(A costu mu ‘nu ‘nsurtu cci pigghjava!)

si  l’ha propriu arricurdata ‘sta jurnata.

Ppi mmo’ i curi d' ‘i miadici l’hanu sarvatu,

ma chini paga ppi cchini ha sbagghjatu?


Su

 

 Aggiornato  11 - 11 - 2018

 Migliore visione -  Risoluzione 1366x768

 Il webmaster